امروز
مشارکت

مشارکت

محمد سرگشته
1394/5/14 18:00:04

مشارکت درسرمایه گذاری در جنوب کشور یک شرکت کاملا بومی و چند منظوره در استان بوشهر و منطقه عسلویه جهت فعالیت درتامین خدمات برای کلیه شرکتهای منطقه نیازمند شریک سرمای…